Δράση Δίοδος

Η δράση ΔΙΟΔΟΣ είναι μία υπηρεσία που παρέχεται κεντρικά  για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας,   στην οποία συμμετέχει  το Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου  με σκοπό να διευκολύνει   τους φοιτητές,  στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Βασικός στόχος της δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι η προώθηση και ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στις εμπορικές πρακτικές της αγοράς, τηρώντας τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ καλούνται να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Εμπλεκόμενοι φορείς

Στη δράση εμπλέκονται όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ευρυζωνικής ADSL πρόσβασης στο Internet, δηλαδή ο κύριος τηλεπικοινωνιακός πάροχος (ΟΤΕ), οι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), καθώς επίσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Η υπηρεσία παρέχεται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) μέσω των δικτύων ADSL των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, τα οποία διασυνδέονται με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την εξυπηρέτηση της κίνησης των συνδρομητών φοιτητών.

Οι Πάροχοι (ISP) αναλαμβάνουν την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας, τη συνεργασία με το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΙΟΔΟΣ της ΓΓΕΤ, τη διαχείριση χρεώσεων και συνδρομών, καθώς και την υποστήριξη των χρηστών σε πρώτο επίπεδο για θέματα που αφορούν τα προσφερόμενα από αυτούς πακέτα σύνδεσης.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην προνομιακή ευρυζωνική υπηρεσία της δράσης ΔΙΟΔΟΣ έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι ένα έτος πέραν του χρόνου αυτού (ν + 1 χρόνια).

Για παράδειγμα, ένας προπτυχιακός φοιτητής του οποίου η διάρκεια φοίτησης του τμήματός του είναι τέσσερα (4) έτη, δικαιούται να απολάβει την υπηρεσία για τέσσερα συν ένα (4 + 1), σύνολο πέντε (5) χρόνια, από την έναρξη της φοιτητικής του ιδιότητας.

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης δικαιούνται να μετέχουν στο πρόγραμμα για δύο (2) έτη και οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι διδάκτορες για τέσσερα (4) από την ημερομηνία της εγγραφής τους.

Όροι Συμμετοχής

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ, η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στην κατοικία του φοιτητή στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, όλους τους υποψήφιους διδάκτορες και τα μέλη του εκπαιδευτικου προσωπικού των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, επιτρέπεται η σύνδεση στη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στο οικείο ίδρυμα τους.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:

Επιτρέπεται μία και μόνο σύνδεση στην υπηρεσία ανά πάσα στιγμή για κάθε δικαιούχο.
Δεν επιτρέπεται η δευτερογενής διάθεση της υπηρεσίας διασύνδεσης σε άλλους χρήστες.

Οδηγίες Συμμετοχής
Κάθε φοιτητής ή μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ που επιθυμεί να συμμετέχει στην προνομιακή υπηρεσία που προσφέρει η δράση ΔΙΟΔΟΣ, οφείλει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Ενημέρωση για τους όρους συμμετοχής στη Δράση ΔΙΟΔΟΣ και τις προσφορές των Παρόχων (ISP).

ΒΗΜΑ 2

Εγγραφή του δικαιούχου στη δικτυακή πύλη της δράσης ΔΙΟΔΟΣ και δημιουργία του προφίλ με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία του δικαιούχου.

ΒΗΜΑ 3

Δημιουργία και εκτύπωση Αίτησης για την προνομιακή υπηρεσία, από τη δικτυακή πύλη ΔΙΟΔΟΣ-Portal. Για αναλυτικές οδηγίες πατήστε εδώ.

Για να ολοκληρωθεί η Αίτηση θα πρέπει τα στοιχεία που αφορούν την τηλεφωνική γραμμή, καθώς επίσης και την διεύθυνση του δικαιούχου, να συμβαδίζουν με τους όρους παροχής της προνομιακής υπηρεσίας.

ΒΗΜΑ 4

Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών :

Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου για τη διεύθυνση κατοικίας του.
Έγγραφο που εκδίδει ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος (π.χ. λογαριασμός τελών) από το οποίο αποδεικνύεται η σύνδεση της γραμμής στη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου. Δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση προσφοράς με πλήρη αποδεσμοποίηση βρόχου (full-LLU) ή στην περίπτωση σύνδεσης με τεχνολογία διαφορετική του DSL.
Φωτοαντίγραφο ταυτότητος (αστυνομικής, στρατιωτικής) ή διαβατηρίου.
Επίσης απαιτείται

για τους φοιτητές:
Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής ή Αντίγραφο του Δελτίου Φοιτητικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.
για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού:
Επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει τη σχέση εργασίας τους με το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.
Τέλος στην περίπτωση που χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή, η οποία δεν είναι στο όνομα του δικαιούχου, απαιτείται:

Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου της γραμμής ότι αποδέχεται την ενεργοποίηση ADSL πρόσβασης.
ΒΗΜΑ 5

Υποβολή της εκτυπωμένης Αίτησης και των υπολοίπων δικαιολογητικών σε σημεία πώλησης του Παρόχου που έχει επιλέξει. Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω φαξ κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρία.
Ο Πάροχος θα ελέγξει:

Την νομιμότητα της Αίτησης
Τα δικαιολογητικά
Σε περίπτωση που είναι όλα είναι σύμφωνα με τους όρους της Δράσης ΔΙΟΔΟΣ, ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας.

ΒΗΜΑ 6

Παραλαβή των κωδικών πρόσβασης από τον Πάροχο και έναρξη της παροχής της υπηρεσίας.
Ο δικαιούχος μπορεί να ενημερωθεί για την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του Παρόχου και να παρακολουθεί την εξέλιξη της Αίτησης από τη δικτυακή πύλη της δράσης ΔΙΟΔΟΣ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της  δράσης ΔΙΟΔΟΣ.

Χρήσιμες Συνδέσεις