Κοινωνία της Πληροφορίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

Τίτλος έργου «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου»

Σύντομη Περιγραφή:

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Μεσολογγίου όπως αυτές της τηλεδιάσκεψης και της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με έρευνα αγοράς για τις υπάρχουσες τεχνολογίες, πρότυπα και λογισμικό εφαρμογών που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις τηλεματικές υπηρεσίες. σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου οι ακόλουθες υπηρεσίες.

  • Τηλεδιάσκεψη: Η υπηρεσία αυτή στηρίχθηκε στην διαθεσιμότητα αίθουσας τηλε-εκπαίδευσης (πρόσκληση 7) μέσω της υποστήριξης οπτικοακουστικής επικοινωνίας πολλαπλών μερών και την χρησιμοποιήσει δικτυακών υποδομών και τεχνολογιών τόσο IP (διαδίκτυο) όσο και ISDN και την υποστήριξη σύγχρονης τηλεσυνεργασίας.
  • Τηλεσυνεργασία. Υποστήριξη της διαδικασίας ασύγχρονης συνεργασίας από απόσταση, μελών ΕΠ, διοικητικού προσωπικού, αλλά και των μελών του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων με άλλα ιδρύματα. Για την διάθεση αυτής της υπηρεσίας αξιολογήθηκε το σύστημα τηλεσυνεργασίας BSCW που διατίθεται δωρεάν και εγκαταστάθηκε παραμετροποιήθηκε και επιδείχθηκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση – τηλεμάθηση – υπηρεσίες αποθήκευσης, αναζήτησης και ανάκτησης κατά απαίτηση πολυμεσικού περιεχομένου. Για την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας αξιολογήθηκε ως πιο πρόσφορη λύση η εγκατάσταση του λογισμικού CLARONLINE v 1.4 ( η οποία τελικά υιοθετήθηκε και από το σύνολο των ιδρυμάτων μετά από πρόταση του GUNET το λογισμικό e – class ). To λογισμικό αυτό προσφέρει δυνατότητες στο εκπαιδευτικό προσωπικό να αποθηκεύει εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή και στους σπουδαστές την δυνατότητα να αναζητούν και να προσπελαύνουν το εκπαιδευτικό υλικό, από οπουδήποτε μέσα από το δίκτυο του ΤΕΙ αλλά μελλοντικά και από την οικία τους. Το ψηφιακό υλικό μπορεί να είναι από απλό κείμενο έως και βίντεο. Για την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίες απαιτούνται ειδικοί και ισχυροί εξυπηρετητές Μedia και Video on Demand (αγορά εγκατάσταση WINDOWS 2000 SERVER), συστήματα αποθήκευσης και αρχειοθέτησης πολυμεσικών αρχείων κλπ.
  • Σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η υπηρεσία αυτή αφορά τη συντήρηση, διαχείριση και βελτίωση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια προγράμματος υποδομών της Κοινωνία της Πληροφορίας..
  • Για την βελτίωση των μηχανισμών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας της υπηρεσίας αγοράσθηκε το λογισμικό ACS με το οποίο αναπτύχθηκαν οι κατάλληλοι μηχανισμοί διαχείρισης και δόθηκε οι δυνατότητα εποπτείας όλων εκείνων των παραμέτρων λειτουργίας της εκάστοτε υπηρεσίας την οποία διαχειρίζονται, στους δε χρήστες θα παρέχεται ένα υποσύνολο στοιχείων και δυνατοτήτων που θα σχετίζεται με τις δικές τους ανάγκες, (προτιμήσεις, προσωπικές ρυθμίσεις κλπ.).

Network Operations Center