Υπηρεσία Καταλόγου

Ο όρος Υπηρεσίες Καταλόγου (Directory Services) αναφέρεται στο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την πρόσβαση στις πληροφορίες ενός Καταλόγου (Directory). Ο Κατάλογος είναι μια βάση δεδομένων η οποία είναι με τέτοιον τρόπο δομημένη, ώστε να είναι κατάλληλη για την εύκολη ανάκτηση, ανάγνωση και αναζήτηση ανάμεσα σε μεγάλο όγκο πληροφοριών που αφορούν ένα ίδρυμα ή μια επιχείρηση. Η κύρια λειτουργία μιας Υπηρεσίας Καταλόγου είναι η αποθήκευση μιας πληροφορίας, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να ανακτηθεί είτε με απ’ ευθείας αναζήτηση βάσει ενός μοναδικού χαρακτηριστικού, όπως το user id ενός χρήστη, είτε με αναζήτηση ανάμεσα σε άλλα σχετικά χαρακτηριστικά, όπως το πλήρες όνομα ενός χρήστη.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε έναν Κατάλογο μπορεί να αφορούν:

  • Πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο, όπως για παράδειγμα πλήρες όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλά και πιο λεπτομερείς πληροφορίες όπως προϋπηρεσία, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, οικογενειακή κατάσταση κτλ.
  • Πληροφορίες σχετικά με ένα ίδρυμα ή μια επιχείρηση, όπως για παράδειγμα περιγραφή αντικειμένου, ταχυδρομική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο διευθυντή κτλ.
  • Πληροφορίες σχετικά με τις οργανικές μονάδες και τα τμήματα ενός ιδρύματος ή μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Μισθοδοσίας κτλ., ή ακαδημαϊκά Τμήματα για ένα Πανεπιστήμιο.
  • Πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές συσκευές μιας επιχείρησης ή ενός ιδρύματος, όπως για παράδειγμα μάρκα εκτυπωτή, μοντέλο και γραφείο στο οποίο βρίσκεται.
  • Πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους πόρους του δικτύου μιας επιχείρησης ή ενός ιδρύματος, για παράδειγμα όνομα, τοποθεσία και τρόπος λήψης ενός αρχείου.

Στην πιο συνηθισμένη μορφή τους, οι Υπηρεσίες Καταλόγου στηρίζονται στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client / server). Αυτό σημαίνει ότι μια Υπηρεσία Καταλόγου αποτελείται από τουλάχιστον έναν Εξυπηρετητή Καταλόγου (Directory Server) και από έναν ή περισσότερους Πελάτες Καταλόγου (Directory Clients).

Το Κέντρο Διαχείρισης  Δικτύου συντηρεί και λειτουργεί έναν κεντρικό και έναν εφεδρικό LDAP server για τις ανάγκες  του Ιδρύματος, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το υποδένδρο dc=teimes,dc=GR του LDAP δένδρου της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και ταυτόχρονα συμμετέχει στην Υπηρεσία καταλόγου του ΕΔΕΤ  μέσω της οποίας μπορεί να γίνει η  Αναζήτηση μελών της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας του Ιδρύματος αλλά και όλων των άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων συμμετέχουν σε αυτή.

Η αναζήτηση ατόμων μέσω της  Υπηρεσίας Καταλόγου γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση

http://ds.grnet.gr

ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Για οτιδήποτε αφορά την υπηρεσία επικοινωνήστε με το Help Desk του ΚΕΔΔ.

Network Operations Center