Ιστορικό

Στο ΤΕΙ Μεσολογγίου  από το 1998 λειτουργεί προηγμένο δίκτυο τηλεματικών υπηρεσιών. Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔΔ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Η ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού δικτύου μέσα σε ένα Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό χώρο είναι αδιαμφισβήτητη. Το  δίκτυο  δεδομένων του ΤΕΙ Μεσολογγίου υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ και του 2ου ΚΠΣ με τίτλο «Επικοινωνιακό Δίκτυο ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κύριο  στόχο  τον σχεδιασμό, υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη  σύγχρονης ψηφιακής δικτυακής υποδομής, η οποία θα κάλυπτε τον φυσικό χώρο που καταλαμβάνει το ΤΕΙ Μεσολογγίου αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την υπάρχουσα υποδομή.

Αναλυτικότερα οι βασικοί στόχοι ήταν:

  • Η δημιουργία ολοκληρωμένης και σύγχρονης δικτυακής υποδομής στο ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Παροχή σύγχρονης και αναβαθμισμένης δικτυακής σύνδεσης του ΤΕΙ   Μεσολογγίου με τον έξω κόσμο σε ακαδημαϊκό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Διαδικασία δημιουργίας υποδομής με τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες αιχμής στο ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Να δημιουργηθεί η βάση για ένα ψηφιακό δίκτυο μεταγωγής όχι μόνο δεδομένων αλλά και ήχου (τηλεφωνία), εικόνας (telefax) και συνδυασμό αυτών (εφαρμογές, multimedia, teleconference κλπ)
  • Εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας όπως διδασκαλία εξ’ αποστάσεως
  • Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους
  • Ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων
  • Εξυπηρέτηση των δικτυακών αναγκών Βιβλιοθήκης, Γραφείου Διασύνδεσης και γενικά οποιεσδήποτε διαδικασίες και υπηρεσίες που έχουν οφέλη από την χρήση του δικτύου
  • Την αποτελεσματική διαχείριση και εκμετάλλευση πόρων του ιδρύματος
  • Την δυνατότητα σύνδεσης όλων των εργαστηρίων / χώρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου με άλλα ιδρύματα (ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) και κέντρα πληροφόρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

Το Δίκτυο Δεδομένων του ΤΕΙ Μεσολογγίου σήμερα κλείνει τα δεκαπέντε  χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στο χώρο του ΤΕΙ.

Network Operations Center