Οργάνωση – Δομή

Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΔΔ αλλά και οι διαδικασίες που ακολουθούνται εσωτερικά, έχουν ως κύριους στόχους, τη διασφάλιση:

  • της πληρότητας και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες τυποποίησης ποιότητας.
  • της προστασίας της ιδιωτικής ζωής κάθε χρήστη του δικτύου (απόρρητο επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τις αποφάσεις του ΤΕΙ.

Το ΚΕΔΔ του ΤΕΙ Μεσολογγίου αναφέρεται στο Συμβούλιο του ΤΕΙ.  Την οργάνωση και λειτουργία του ΚΕΔΔ εποπτεύει τριμελής Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Δικτύου, η οποία ορίζεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ.

Τα επίπεδα διοίκησης του ΚΕΔΔ είναι:

  •  Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δικτύου
  •  Ο Διαχειριστής Δικτύου
  •  Τομείς  όπως Τομέας Υποδομής Δικτύου, Τομέας Υπηρεσιών Δικτύου, Τομέας Ανάπτυξης Δικτύου και Υπηρεσιών, Τομέας Διοίκησης και Διοικητικής Υποστήριξης.

Το ΚΕΔΔ λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που έχει ψηφισθεί από το συμβούλιο ΤΕΙ.

Network Operations Center